4 Glamping

Hồ Đại Lải – Vĩnh Phúc

xã Cao Minh thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Miễn phí

Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Miễn phí

Hồ Vân Trục – Vĩnh Phúc

Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Miễn phí