Ngọc Yến booked at “ĐI BỤI Camping – Vũng Tàu” – ngocyenphan.cr@gmail.com